Kara's Party Ideas Tiny Themed1st Birthday Party | Kara's Party Ideas

My next winning party feature goes to this sweet TINY THEMED 1ST BIRTHDAY PARTY submitted by JENNY COLLIER PHOTOGRAPHY. “A teeny cake, a ton of fun, a tiny girl is turning one!” How adorable is this theme? Perfect for a little first birthday. I love the tiny party hats, pennant banners and favors! The menu was so cute as well…they served mini hot dogs, tiny hamburgers, tiny bow pasta salad, tiny bottles of water, tiny cans of soda and tiny bottles of wine.
Party printables custom designed by Anders Ruff. Tiny cupcakes, smash cake and cake pops made by Sean Hon. Tiny hot dogs and hamburgers from Blue Moon Bakery. Tiny tissue poms purchased from here. Custom bib and party hat came from here. 
Photography by Jenny and Ashley Thompson.

Leave a Reply

14 Comments
 1. Paper-Charmed says:

  love! love it!

 2. LeighAnn says:

  love this theme! I've been trying to decide a theme for my little girl's first birthday party, now I'm torn :) thanks!

 3. Erin Bradley says:

  So cute!

 4. Jessica Hembree says:

  Love it! It would be a cute idea for a baby shower as well…

 5. Ro says:

  Everything is so pretty! =)

 6. odetoinspiration says:

  So cute!! Everything tiny is always so much cuter :D

 7. Lil Mama Stuart says:

  eeee I love the concept!

 8. Anonymous says:

  Lek wywo³uje [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] zmniejszenie przyswajania podstawy tluszczowych dziêki cz³owieczy forma ¿ycia. To w ka¿dym calu nieznany œrodek w celu bab, jakie po¿¹daj¹ odchudziæ siê i przebyæ na prze³o¿ony pr¹d posi³ków. Medykament ów dozwala podnieœæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z u¿yciem [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] zaledwie diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Farmaceutyk ów zdobêdziesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do obrotnej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki i po informacje o wyci¹gach. Kupki ergo alli Powierzamy te¿ w³oœci¹ cenê farmaceutyków i œciœle mówi¹c dziedzin¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa jest jedn¹ z siedmiu w najwiêkszym stopniu jednostkowych a znakomitych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie owoców farmacetycznych.Musimy przedstawiæ chwilowo trzy warianty prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w postêpowanie bezawaryjny oraz zleca [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] koncentraty w przeci¹gu skoro tylko jednego dnia od momentu obrobienia twojego zlecenia. Tylko z tego osi¹ga spektakularne [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] diagnozy pacjentów. Na chudy brzuszekJest mnóstwo aneksów diety na schudniêcie. Do istotnych przylegaj¹ te zawieraj¹ce w teamie l-karnitynê, przecie¿ rzeczwiœcie przetestowanym tudzie¿ zaœ pokazanym dzia³aniem byæ mo¿e zaakceptowaæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê tymczasem a praktyka fizyczne w olbrzymim szczeblu rozstrzygaj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] wa¿noœci.Na menopauzêMenopauza jest czasem, gdy krwawienie koñczy, a jajniki ca³kowicie przestaj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê rzutkie s¹ takie amalgamaty podczas gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy lecz nie znaczy w celu gêby pieknej klêski oraz wypada spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

 9. Anonymous says:

  Absolutely love this original theme…. might have to used it too. Thanks for sharing it :)
  Kristin

 10. Christina says:

  I love it all!
  xoxo

 11. Lissa (Bellenza) says:

  Such an adorable theme and carried out so prettily! (Spotted a clever idea for making bunting…those tiny clothespins holding the pennant cutouts!)

 12. Cherry Blossoms says:

  SO Cute! Love the inspiration as I might have to borrow the idea of the E with the balloons for my little girl's party.
  I also love the miniature smash cake.

 13. Dominique says:

  Where can I find those “E” letters the balloons are tied to?